CHECK OUT THESE SIDETRIPS!

Wednesday, February 9, 2011

"Himno Sang Dakbanwa Sang Iloilo" lyrics

Arroyo Fountain, Regional Zero Kilometer Zone

Himno Sang Dakbanwa Sang Iloilo”

WORDS AND MUSIC BY PROF. ARNE LUBASAN

Puluy-an ka sang mga dungganon
Guindihon sa imong gugmang bilidhon
Namat-an sang mga baganihan
Nakigbato para sa kahilwayan

Dunang manggad sa amon guin-aman
Manggaran sa kulturang kinaadman
May maragtas nga madinu-agon
Bulawanon ang mga palanubli-on
Koro:
Iloilo, Iloilo
Dakbanwa kong nahamut-an
Iloilo, Iloilo
Bugal magpadulong diin man
Tampad nga magpabilin sa imo
Tungod palangga ko
Dakbanwang Iloilo, bugal ko!

Himpit nga gugma sa imo halad
Sakdagon ang imong katuyuan
Itib-ong and kauswagan
Padayun nga angkunon ang katin-aran

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...